Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block: Số tầng:25
Quy mô: Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:912 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:25
Quy mô:
Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:912
Ngày hoàn thành:
3