Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:5 Số tầng:25
Quy mô:68 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:01 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:5
Số tầng:25
Quy mô:68
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:01
Ngày hoàn thành:
3